Shinobi

Modifying a Video or Deleting it

http://xxx.xxx.xxx.xxx/[API KEY]/videos/[GROUP KEY]/[MONITOR ID]/[FILENAME]/delete
http://xxx.xxx.xxx.xxx/[API KEY]/videos/[GROUP KEY]/[MONITOR ID]/[FILENAME]/status/1
http://xxx.xxx.xxx.xxx/[API KEY]/videos/[GROUP KEY]/[MONITOR ID]/[FILENAME]/status/2

ShinobiDocs

All content is property of their respective owners.